Onko rahallisen palkitsemisen aika?

Kiitos te opettajat, hoitajat ja muut työntekijät, jotka olette venyneet Covid-epidemian aikana. Olette tehneet arvokasta työtä. Joudun kuitenkin miettimään, onko rahallinen palkitseminen tässä kohtaa paras keino vai tulisiko meidän kohdistaa lisää voimavaroja johtamisen parantamiseen tilanteessa, jossa henkilöstö irtisanoutuu johtamisen eikä palkan vuoksi.

HenLan pj:nä sain alkuun eteeni ehdotuksen, jossa nostettiin esille henkilöstön rahallinen palkitseminen. Kriteereiden perusteella palkitseminen olisi mahdollista heille, jotka ovat osoittaneet tarvittavaa joustavuutta, uusien toimintamallien kehittämistä ja käytäntöön viemistä, tai heille, joille erityisjärjestelyt ovat vaikuttaneet tehtävien sisältöön ja määrään ja työtapoihin. Jo lautakunnan keskustelussa jäseniä pohditutti, miten palkitseminen kohdistuisi oikeille henkilöille ja millä periaatteilla nämä päätökset tehtäisiin. Ketkä kaikki siis olisivat kohderyhmää ja koettaisiinko palkitseminen oikeudenmukaisena ja tasa-arvoisena kaikille. Kannustinpalkkio ei ohjautuisi halutulle sote-alan henkilöstölle, vaan kohderyhmä olisi koko henkilöstö em. kriteerit täyttäen.

Samalla kuntaliitto antoi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ylimääräisen palkitsemisrahapäätöksen jälkeen suosituksen, että yksittäisten kuntien tulisi pidättäytyä ylimääräisistä palkankorotuksista covid-epidemiaan vedoten, jotta epätasa-arvoa kuntien välillä ei pääse syntymään. Naapurikaupungit ja kunnat ovat käsitelleet palkitsemista ja muun muassa Ruskolla palkitsemisajatus ajettiin alas. Paraisilla toimenpiteet kohdistuvat työkyvyn parantamiseen ja työyhteisön yhteisiin hankkeisiin.  Osa naapurikaupungeista ja kunnista ovat lykänneet asioiden käsittelyjä vaalien jälkeen eikä päätöksiä rahallisista palkitsemisista ole tehty. Näin ollen Kaarinankaan ei tulisi olla edellä kävijä asian suhteen. 

Kaarinassa on taattu työntekijöiden säännöllinen toimeentulo myös epävarmoina aikoina eikä lomautuksia ole toteutettu kuin muutamien henkilöiden osalta ja heilläkin lyhytmittaisesti. Jo nyt Covid-epidemian kanssa työskentelevät terveydenhuollon henkilöt ovat saaneet korotettuja hälytyskorvauksia, joita päädyimme viime vuonna nostamaan reilusti yli kvtes:n määräämän tason. Kaarina ei ole myöskään seudullisesti heikoimpia palkanmaksajia, vaan useammissa tehtävissä ylitämme kvtesin tason 5-10%:lla. Samalla moni yksityisen sektorin työntekijä on edelleen lomautettu ja yrittäjät kärvistelevät olemattoman tilauskannan kanssa ja sulkurajoitusten kanssa.

Paikallisneuvotteluissa luottamusmiehet ovat jo antaneet oman näkemyksensä siitä, miten palkitseminen tulisi jakaa. Yksittäisen palkitsemisen summa olisi 100-200€ riippuen kuinka laajalle joukolle palkkioita annetaan. Tästä summasta veroihin menee helposti neljännes eikä arki tuosta summasta helpotu. Henkilöstölle tehdyn kyselyn mukaan suurin osa toivoi nimenomaan lisäpanostuksia arkeen rahallisen palkitsemisen sijaan. Olenkin esittänyt, että henkilöstön rahalliset palkitsemiskriteerit säilytetään ennallaan vuonna 2021. Sen sijaan huomioidaan kunnan työntekijöiden työn lisääntymisen ja työntekijöiden ylimääräisen kuormittumisen koronavuonna siten, että työntekijöiden työkuormaa vähennetään loppuvuoden aikana minimoimalla kaikki ei välttämättömät hankkeet, koulutukset ja perustyönkuvan ulkopuoliset tehtävät. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota johtamiseen ja panostetaan aitoon henkilöstöjohtamiseen sekä valmentavaan johtamiseen jatkamalla esihenkilöiden koulutuksia. Mikäli kannustuspalkkioita myönnetään, tulisi ne ohjata ensisijaisesti Kehitysrahana ryhmälle.

Nina Hamburg, Kaarinan henkilöstölautakunnan puheenjohtaja

Lisää julkaisuja